privacy policy

Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden of verwijzen daar op een of andere manier naar. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website airbrushbenny.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

In het Guestbook wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weerhouden. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Opzettelijke schending van het auteursrecht zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende geldt als een misdrijf en er zullen dan ook gerechterlijke stappen worden ondernomen.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.

E-mail Airbrush Benny